Wchodzisz na stronę, która używa ciasteczek

Cookies czyli tzw. ciasteczka to pliki, które są wykorzystywane w celach logowania do serwisu, a także do prowadzenia statystyk i działań reklamowych.

Jeśli zgadzasz się na używanie cookies, to będą one zapisywane w pamięci twojej przeglądarki.
Ustawienia dotyczące ciasteczek możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. c Więcej o działaniu cookies dowiesz się na: wszystkoociasteczkach.pl

Aktualności Promocje Dopłacaj punktami Mamy Dzieci O programie Adresy sklepów

Regulamin Klubu LifeStyle

 

 

REGULAMIN KLUBU LIFESTYLE

Regulamin Uczestnictwa w Klubie LifeStyle

1 Wprowadzenie

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu LifeStyle (dalej jako „Klub” lub „Program”) tj. programu lojalnościowego skierowanego do klientów indywidualnych, opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach którego, klientom za zakupione towary przyznawane są punkty. Regulamin określa także warunki Państwa uczestnictwa w Klubie oraz zasady przyznawania uczestnikom Klubu Punktów.

2 Klub LifeStyle

2.1 Organizatorami Klubu są:
- Super-Pharm Poland sp. z o.o.-  ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
- Eufa sp. z o.o.- ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa(dalej jako „Organizatorzy”). W przyszłości partnerami Klubu będą mogli być inni przedsiębiorcy (dalej jako „Partnerzy”). Klub jest prowadzony wyłącznie na terenie Polski. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie będą dostępne na stronie internetowej Klubu (www.klublifestyle.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).

2.2 Organizatorzy zastrzegają, iż w związku z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego Program obowiązuje jedynie w Drogeriach Organizatorów i nie jest realizowany w aptekach lub punktach aptecznych Organizatorów.

2.3 Funkcjonowanie Klubu opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której, w związku z nabyciem określonych produktów w sieci Organizatorów zostają przyznane punkty (dalej jako „Punkty”). Przy czym Punkty będą przyznawane jedynie za zakup towarów w Drogeriach Organizatorów i nie będą naliczane za zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych i jakichkolwiek innych produktów w aptekach lub punktach aptecznych Organizatorów. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie 5 Regulaminu.

3 Uczestnictwo w Klubie

3.1 Uczestnikiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski.

3.2 Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie w sposób poprawny, czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego (dalej jako „Formularz") oraz jego podpisanie i złożenie w oznaczonych punktach Organizatorów. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia przez wypełnienie i wysłanie formularza ze strony internetowej www.klublifestyle.pl,. Formularz Zgłoszeniowy do Klubu może zostać przedłożony również w inny sposób, w szczególności za pomocą tzw. kiosków znajdujących się na terenie drogerii Organizatorów, o ile Organizatorzy Programu dopuszczą taką możliwość. Dodatkowo, koniecznym elementem przystąpienia do Programu jest podpisanie Karty przed jej aktywowaniem.

3.3 Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego oraz podpisanie Karty przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Klubu oraz zgadza się na jego postanowienia. Brak podpisu na Karcie jest równoznaczne z nie wyrażeniem zgody na zapisy Regulaminu i nie przystąpieniem do Programu.

3.4 W przypadku błędnie lub nieczytelnie wypełnionego Formularza Organizatorzy spróbują się z Państwem skontaktować celem uzupełnienia lub korekty danych. Organizatorzy zastrzegają, iż nie ma obowiązku informowania osoby, która taki formularz złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.

3.5 Jednokrotne zgłoszenie do Klubu jest wystarczające. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.

3.6 Informacje dotyczące Klubu będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w Formularzu.

4 Karta Uczestnika Klubu

4.1 Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje do korzystania kartę uczestnika Klubu (dalej jako „Karta”). Podpisanie karty jest obowiązkowe. Karta jest aktywna po ok. 30 minutach od momentu jej wydania.

4.2 Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej karty. Karta Klubu pozostaje własnością Organizatorów. Karty Klubu nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.

4.3 Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.4 Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatorów o zgubieniu lub innej utracie Karty. Obowiązek informacji może zostać dopełniony poprzez: zgłoszenie tego faktu na Infolinii lub w najbliższej placówce Organizatorów oraz poprzez wysłanie e-maila na adres dostępny na stronie www.klublifestyle.pl.

4.5 Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe w wyniku zgubienia lub utraty karty przez Uczestnika.

4.6 W przypadku zgłoszenia utraty Karty zostanie Państwu wydana nowa Karta.

4.7 W przypadku, kiedy na podstawie podanych danych, np. numeru PESEL, nie jest możliwe odnalezienie klienta w bazie danych, a zgubił on kartę, zgromadzone punkty przepadają i nie ma możliwości ich odzyskania.

5 Przyznawanie Punktów

5.1 Uczestnik Klubu gromadzi Punkty na koncie poprzez zakup towarów w Drogeriach objętych Programem. Punkty naliczane są automatycznie pod warunkiem okazania karty przez Uczestnika przed zeskanowaniem pierwszego produktu. Okazanie Karty po rozpoczęciu transakcji może być równoznaczne z odmową naliczenia punktów. W przypadku braku Karty w danym momencie Uczestnikowi mogą zostać naliczone punkty, gdy poda swój numer PESEL i następnie zostanie on pozytywnie potwierdzony z dowodem osobistym Uczestnika celem jednoznacznej identyfikacji w systemie kasowym.

 5.2 W przypadku braku okazania Karty lub podania numeru PESEL Uczestnik nie będzie miał możliwości późniejszego doliczenia punktów z transakcji, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5.3 Punkty naliczane są według następujących reguł: za każde wydane 5 złotych naliczany jest 1 punkt. Punkty są naliczane za zakup artykułów w Drogeriach Organizatorów bez względu na rodzaj środka płatności.W przypadku zakupu kart podarunkowych punkty LifeStyle naliczane są podczas zakupów z wykorzystaniem karty podarunkowej, a nie w trakcie jej zakupu lub doładowania. W przypadku zakupu kart podarunkowych punkty LifeStyle naliczane są podczas zakupów z wykorzystaniem karty podarunkowej, a nie w trakcie jej zakupu lub doładowania.

5.4 Organizatorzy zastrzegają, iż w zależności od konkretnych akcji promocyjnych wartość punktów przyznawanych może się zmieniać. Podczas specjalnych promocji Organizatorzy mogą przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty.

5.5 Ilość Punktów przyznawanych w ramach Klubu za nabycie towarów lub usług może być zmienna. Dotyczy to w szczególności akcji promocyjnych.

5.6 Punkty przyznawane z różnych akcji promocyjnych nie łączą się.

5.7 Punkty za jeden zakup (jeden paragon fiskalny) mogą być przyznane tylko jeden raz, bez względu na ilość okazanych kart. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po zakończeniu transakcji. Uczestnik ma prawo do Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty celem uzyskania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów Organizatorów będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków Uczestnictwa w Klubie.

5.8 Jeżeli zrezygnują Państwo z nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu naliczone Punkty, np., gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli Organizatorzy mają prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. W takiej sytuacji punkty są automatycznie odejmowane z karty klienta i jednocześnie, w sytuacji zwrotu towaru, jest zwracana kwota, jaką klient faktycznie zapłacił. Warunkiem zwrotu towaru przez klienta jest posiadanie oryginału paragonu zakupu z kasy fiskalnej zgodnie z obowiązującymi procedurami Organizatorów.

5.9 Organizatorzy zastrzegają, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. W przypadku śmierci Uczestnika spadkobierca chcący zrealizować Punkty powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta.

6 Nabycie towarów za Punkty

6.1 Uczestnik Klubu ma możliwość nabycia artykułów będących w ofercie Organizatorów w okresie jej obowiązywania, uiszczając cenę za pomocą zgromadzonych Punktów, zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie, oraz stałej kwoty 0,01 zł w przypadku każdego artykułu z oferty.

6.2 W celu nabycia towarów za Punkty, Uczestnik powinien zgłosić się do kasy z wybranym produktem, okazać Kartę oraz okazać ważny dowód tożsamości.

6.3 Nabycie towaru za Punkty może zostać dokonane pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie oraz uiszczenia przez Uczestnika Klubu opłaty w wysokości 0,01 zł, niezależnie od wartości punktów odpowiadającej cenie towaru. Punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika, natomiast zapłata kwoty 0,01 zł następuje w jednej z akceptowanych przez Organizatorów form płatności (np. gotówka, karta płatnicza).

6.4 Nabycie towaru za Punkty może się odbyć również poprzez wydruk odpowiedniego kuponu w kiosku LifeStyle, pod warunkiem, że organizator dopuści taką możliwość, oraz uiszczenie przez Uczestnika Klubu dopłaty w wysokości 0,01 zł, niezależnie od wartości punktów odpowiadającej cenie towaru. W chwili wydruku kuponu, wymagana ilość Punktów zostaje odjęta z konta Uczestnika, natomiast zapłata kwoty 0,01 zł następuje w jednej z akceptowanych przez Organizatorów form płatności (np. gotówka, karta płatnicza), przy kasie.

6.5 Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe, chyba że Organizatorzy dopuszczą taką możliwość w trakcie funkcjonowania Klubu.

6.6 Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Klubie, tzn. Punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.

 6.7 Uczestnik może otrzymać Informację o zgromadzonych punktach (i) za pośrednictwem strony internetowej www.klublifestyle.pl logując się na swoje konto, (ii) w kiosku LifeStyle po zeskanowaniu karty, (iii) na infolinii po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę obsługującą. Informacje o zgromadzonych punktach będą również dostępne na paragonach fiskalnych i za pośrednictwem czytników cen w drogeriach.

6.8 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

7 Wygaśnięcie Punktów

7.1 Jeśli nie postanowiono inaczej, Punkty wygasają po upływie 3 lat od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na zakup produktów zgodnie z zasadami Klubu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

7.2 Nie używanie Karty przez okres 24 następujących po sobie miesięcy prowadzi do wygaśnięcia jej ważności, a Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostają automatycznie skasowane i nie jest możliwe nabycie za nie nagród.

8 Ustanie uczestnictwa w Programie

8.1 Z uczestnictwa w Programie mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie dostępny jest na stronie internetowej Klubu (www.klublifestyle.pl) oraz w placówkach Organizatorów.

8.2 Organizator może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Klubie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy udostępnił Kartę osobie nieupoważnionej lub realizuje Punkty za zakupy dokonane przez innych klientów Organizatorów. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej. Przysługuje Państwo prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne odwołanie zawierające uzasadnienie na adres wskazany w pkt 2.1 Regulaminu.

8.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.

8.4 Po odstąpieniu, rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia są Państwo zobowiązani do zwrócenia Karty na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta wskazany w pkt 2.1. lub jej niezwłocznego zniszczenia.

8.5 Z chwilą doręczenia Organizatorom Klubu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Klubie, zaprzestają oni przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji celów Klubu. Organizator Programu zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

 

9 Zmiana Warunków uczestnictwa w Klubie

9.1 Niniejsze warunki Klubu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatorów. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Klubu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Klubu np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Klubu przez Uczestników.

9.2 O zmianach mogą być Państwo powiadomieni albo przez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży Organizatorów, albo w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub stosowny komunikat pojawi się na stronie internetowej Klubu. W takiej sytuacji możecie Państwo w terminie jednego miesiąca wypowiedzieć uczestnictwo w Klubie. Brak takiego wypowiedzenia lub użycie Karty przed upływem wspomnianego terminu potraktujemy jako zgodę na zmianę warunków Klubu.

 

10 Zakończenie funkcjonowania Klubu

10.1 Organizatorzy zastrzegają, iż mają prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży Organizatorów albo w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub stosowny komunikat pojawi się na stronie internetowej Klubu.

10.2 Organizatorzy zastrzegają, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie nabycie nagród za Punkty nie będzie możliwe.

 

11 Postanowienia końcowe

 

11.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

11.2 Informacje o innych Partnerach Klubu, oraz inne informacje dotyczące Klubu mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem biura obsługi klienta pisząc na adres wskazany w punkcie 2.1 Regulaminu, dzwoniąc na infolinię lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.klublifestyle.pl.

 

 

Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu

 

1 Warunki ogólne

Organizatorzy Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwzięli niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922.; dalej jako „Ustawa”).

 

2 Cel przetwarzania danych

Udostępnienie danych Organizatorom Klubu w związku z uczestnictwem w Klubie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne celem Państwa rejestracji („Dane podstawowe”). Danymi podstawowymi są następujące dane osobowe: PESEL, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, pełny adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

W formularzu zgłoszeniowym mogą Państwo podać również dodatkowe dane osobowe.

 

3 Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ten Organizator, na rzecz którego podpisaliście Państwo zgodę na uczestnictwo w Klubie i na przetwarzanie Państwa danych osobowych, t.j.:
- Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”)
albo
- Eufa sp. z o.o.- ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02- 497 Warszawa („Eufa”)
W przypadku, gdy podpisaliście Państwo zgodę na uczestnictwo w Klubie z obydwoma Organizatorami, administratorami Państwa danych osobowych są zarówno Super-Pharm jak i Eufa i możecie Państwo zwrócić się do każdego z Organizatorów w celu wykonywania przysługujących Państwu praw.Organizatorzy pełniący rolę administratorów Państwa danych osobowych, przetwarzają Państwa dane jedynie w zakresie i w celach, o których zostaliście Państwo poinformowani lub na które wyraziliście Państwo zgodę przy zgłoszeniu uczestnictwa w programie. Organizatorzy nie udostępnią innym podmiotom, w tym Partnerom Klubu, danych osobowych na potrzeby marketingowe bez wyraźnej zgody Uczestnika.

 

4 Zgoda na marketing

Jednym z głównych założeń Klubu jest dostosowanie indywidualnej oferty do Państwa potrzeb, jednocześnie bez narażania Państwa na otrzymywanie zbyt wielu zbędnych informacji. Z powyższych względów, Organizatorzy, mogą przetwarzać Państwa dane osobowe oraz informacje odnoszące się do zawartych transakcji do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SMS, poczta email) o towarach i usługach Organizatorów, ewentualnych przyszłych Partnerów Klubu lub podmiotów współpracujących z Organizatorami. Udostępnianie Państwa danych innym podmiotom w celach marketingowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy wyrażą Państwo odrębną zgodę na takie działania.

 

5 Odwołanie zgody na marketing

Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pośrednictwem strony internetowej www.klublifestyle.pl lub wypełniając odpowiedni Formularz aktualizacyjny dostępny w placówkach Organizatorów, o ile dopuszczą oni taką możliwość. Jeżeli odwołali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych na potrzeby marketingowe nie będzie miało miejsca. W takim przypadku Organizator będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Państwa praw lub obowiązków w ramach Klubu.

6 Prawo dostępu do treści danych i poprawiania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo kontroli, do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 i art. 35 –Ustawy. W przypadku zmiany danych np. adresu lub nazwiska, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Organizatorów przez Uczestnika o zmianie jego danych.